Общи условия

Молим Ви да се запознаете внимателно с тези Общи условия!


Условията се прилагат за:
1. domoreto.org и domoreto.azurewebsites.net, наричани по-долу "САЙТА" или "САЙТЪТ".
2. Всяко физическо лице, което ползва САЙТА, наричан по-долу "ПОТРЕБИТЕЛ" или "ПОТРЕБИТЕЛЯТ".

При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като ПОТРЕБИТЕЛ да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Считайте тези Общи условия за Договор между Вас и САЙТА. Със зареждането на страницата domoreto.org и domoreto.azurewebsites.net вие се обвързвате единствено като ПОТРЕБИТЕЛ на САЙТА, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Ако не сте съгласни с някоя част от условията по-долу, моля не използвайте сайта!

Обекти на авторски права

Цялото съдържание на всички статии, страници и изображения в САЙТА са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Използването им с нерегламентирана употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

САЙТЪТ има право да потърси обезщетение за настъпили вреди върху трети лица, във връзка с неспазване на тези Общи условия и нерегламентирана употреба на този сайт.

Права и задължения на всеки ПОТРЕБИТЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА има право да споделя и препубликува съдържданието или откъси от него в други сайтове и социални мрежи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА има право да подава сигнали от секцията "Подай сигнал".

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА се задължава да предостави свои лични данни (имена, телефон и имейл), ако желае да пусне сигнал за замърсяване. Данните единственно ще могат да се използват само при необходимост от уточняване на детайли по сигнала преди публичното му публикуване в САЙТА.

Права и задължения на САЙТА

САЙТЪТ е задължен да не разпространява личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛ, на трети лица.

САЙТЪТ е задължен да приложи основни методи за защита на личните данни, предоставяни при подаване на сигнал.

САЙТЪТ има право да използва личните данни (имена, телефон и имейл), предоставени от ПОТРЕБИТЕЛ, който е пуснал сигнал в сайта, с единствената цел да се уточнят детайли по самия сигнал, ако има недоизяснени такива.

САЙТЪТ има право да редактира съдържанието на всеки предоставен от потребител сигнал, без да променя смисъла на съдържанието на подаденият сигнал.

САЙТЪТ има право да не публикува сигнал, получен от Потребител.

Ограничения на отговорността на САЙТА

САЙТЪТ не носи отговорност за настъпила вреда за ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.

САЙТЪТ не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане.

САЙТЪТ не носи отговорност за неправомерно придобиване на данните предоставени от ПОТРЕБИТЕЛ, в резултат на хакерска атака или друг тип нергламентиран достъп до сайта.

САЙТЪТ не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

САЙТЪТ не носи отговорност за реултатите от сигнал за замърсяване, предоставен от ПОТРЕБИТЕЛ.

САЙТЪТ си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде публикувана своевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Уважаеми потребители,
Ако нещо в тези условия е останало неясно за Вас, моля попитайте ни чрез и-мейла ни за контакт seaclub2@gmail.com и ние с удоволствие ще отговорим!